Regulamin GTR

Wyciąg z regulaminu Grupy Turystycznej Roztocze

§. 1. GRUPA TURYSTYCZNA ROZTOCZE

Grupa Turystyczna Roztocze (GTR) jest nieformalną organizacją zrzeszającą ludzi związanych z Roztoczem, zachwyconych jego pięknem lub zainteresowanych poznaniem tego regionu.

§. 2. FORMY DZIAŁANIA GTR

Grupa Turystyczna Roztocze działa poprzez internetowe forum dyskusyjne (www.grupa.roztocze.net/forum) oraz wspólne wyprawy na Roztocze.

Warunkiem pełnego członkostwa w GTR jest czynny udział w forum dyskusyjnym, aktywność turystyczna, dążenie do osobistej integracji z innymi grupowiczami oraz spełnienie wymogów niniejszego regulaminu.

 §. 3. REJESTRACJA NOWYCH GRUPOWICZÓW

Przyjęcie do GTR następuje w wyniku rejestracji na forum dyskusyjnym GTR.

Procedura rejestracji jest opisana w instrukcji dostępnej w Serwisie Internetowym GTR.

Rejestrację przeprowadza Administrator Forum lub osoba do tego uprawniona.

Administrator może odmówić rejestracji w przypadku nieścisłości bądź niekompletności danych niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji.

Administrator w porozumieniu z Zarządem GTR może bez podania przyczyny odmówić rejestracji.

§. 4. KATEGORIE GRUPOWICZÓW

Członkowie GTR (zwani dalej grupowiczami) otrzymują kategorie, od których uzależnione są ich uprawnienia.

Bezpośrednio po zarejestrowaniu nowy grupowicz otrzymuje kategorię „nowicjusz” i może uczestniczyć jedynie w wybranych dyskusjach. W wyniku aktywnego udziału w dyskusjach, osobistego udziału w wyprawach na Roztocze w towarzystwie innych grupowiczów, może otrzymać decyzją Zarządu GTR kategorię „zaawansowany” a następnie “weteran”.

Decyzje Zarządu w sprawie przydziału grupowicza do kategorii nie podlegają dyskusji.

§. 5. FORUM DYSKUSYJNE GTR

Forum Dyskusyjne GTR jest platformą dyskusji, wokół której skupia się wirtualne życie grupy.

§. 6. ZARZĄD GTR

Grupa Turystyczna Roztocze jest reprezentowana przez Zarząd.

Zarząd GTR jest najwyższym organem Grupy.

Zarząd podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem GTR, Forum Dyskusyjnego, sprawami personalnymi i koordynuje działania Grupy.

§. 7. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM GTR

Grupowicze zobowiązani są podczas prowadzenia dyskusji na forum zachować zasady kultury oraz netykietę.

W przypadku pojawienia się na forum treści niezgodnych z regulaminem, postów obraźliwych, itp. należy fakt ten zgłosić niezwłocznie dowolnemu członkowi Zarządu.

Grupowicze zobowiązani są do podporządkowania się oficjalnym ogłoszeniom Administratora, Moderatora oraz Zarządu GTR.

Zarząd może wobec grupowicza łamiącego regulamin zastosować sankcje, do wykluczenia z GTR włącznie.

Zarząd ma prawo do usuwania z forum postów zawierających treści niezgodne z regulaminem.

Grupowicz może zostać wyrejestrowany z GTR również na własną prośbę. Jego posty nie zostają w takim przypadku z forum usuwane.

§. 8. SPOTKANIA GTR

Grupa Turystyczna Roztocze w odróżnieniu od innych internetowych grup dyskusyjnych nie ogranicza swej działalności do prowadzenia dyskusji. Równie ważnym elementem działania grupowiczów jest aktywność turystyczna. Każdy grupowicz powinien dążyć do osobistego poznania innych grupowiczów i wspólnego udziału w wyprawach.

Wspólne wyprawy, w zależności od liczebności, charakteru i celu mogą mieć różną rangę:

§. 9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie dotyczą wszelkich tekstów, zdjęć, rysunków zarówno na forum jak i stronie, które należą do ich właścicieli. Wykorzystanie tych materiałów do celów inne niż prywatne, w szczególności związanych z ich rozpowszechnianiem, bez wiedzy i zgody ich autorów jest prawnie zabronione.

Logo GTR jest własnością Grupy Turystycznej Roztocze i każdorazowe wykorzystanie go dla celów innych niż cele własne grupowiczów wymaga zgody udzielonej przez Zarząd GTR.

§. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Zarząd GTR.

Regulamin GTR w pełnej wersji dostępny jest wyłącznie na Forum GTR w dziale „Ogłoszenia Administratora”.

Wyciąg z regulaminu GTR dostępny jest w Serwisie GTR dla wszystkich gości oraz grupowiczów.